[ POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ ]

POLITYKA PRYWATNOŚCI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej jako: "RODO") informujemy, iż:


1. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, Administratorem Danych Osobowych jest Radca Prawny Mateusz Nitkowski, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą we Wrocławiu (54-432) przy ul. Strzegomskiej 250 lok. 15, NIP: 8942991035, REGON: 387099694 (dalej jako: „Administrator”).


2. Z Administratorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: kontakt@nitkowski.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.


3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:


1) Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora w związku ze świadczeniem pomocy prawnej:


a) Klienci Administratora, będący osobami fizycznymi, jak również osoby zainteresowane usługami Administratora oraz ich pracownicy, współpracownicy, reprezentanci, pełnomocnicy (dalej jako: „Przedstawiciele”) – główne cele: Nawiązywanie i wykonywanie umów z Klientami, obejmujących świadczenie pomocy prawnej, w tym również dochodzenie od Klientów zapłaty za zrealizowane usługi prawne;

b) Kontrahenci Klientów, będący osobami fizycznymi (np. strony negocjowanej z Klientem umowy) oraz ich Przedstawiciele – główne cele: Wykonywanie umów z Klientami, obejmujących świadczenie pomocy prawnej, w tym opiniowanie i negocjowanie z Kontrahentami Klientów treści umów oraz innych dokumentów;

c) Dłużnicy lub Wierzyciele Klientów, będący osobami fizycznymi oraz ich Przedstawiciele – główne cele: Dochodzenie roszczeń w imieniu Klienta lub jego obrona przed roszczeniami, w tym prowadzenie postępowania przedsądowego i sądowego, negocjowanie warunków spłaty zobowiązań;

d) Świadkowie, strony oraz inni uczestnicy postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych na zlecenie Klienta – główne cele: Dochodzenie roszczeń w imieniu Klienta lub obrona Klienta w ramach postępowania sądowego, reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym i administracyjnym;


2) Dane przetwarzane przez Administratora w związku z pozyskiwaniem przez Administratora usług od podmiotów zewnętrznych – to jest dane Usługodawców oraz ich Przedstawicieli – główne cele: Nawiązywanie i wykonywanie umów z Usługodawcami świadczącymi usługi Administratorowi (w tym zwłaszcza obsługi IT, kadrowo-księgowe, porządkowe), realizacja na rzecz Administratora czynności w ramach tych usług;


3) Dane przetwarzane przez Administratora w związku z rekrutacją do zespołu Administratora – główne cele: Selekcja i rekrutacja kandydatów na członków Zespołu Administratora.


4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych, w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i przepisy RODO oraz innych aktów prawnych, tj.:


1) W odniesieniu do danych Klientów, będących osobami fizycznymi - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (nawiązywanie i wykonywanie umowy obejmującej świadczenie pomocy prawnej); przy czym - jeśli do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy jest niezbędne przetwarzanie danych Klientów wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe) - podstawę stanowi art. 9 ust. 2 lit. f RODO. Natomiast jeżeli przetwarzanie danych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Klienta, będącego osobą fizyczną, podstawę stanowi art. 9 ust. 2 lit. c RODO;

2) W odniesieniu do danych Przedstawicieli Klientów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (interes prawny Administratora, przejawiający się w konieczności kontaktu z kadrą Klienta, w celu należytego świadczenia pomocy prawnej);

3) W odniesieniu do danych Kontrahentów Klientów, będących osobami fizycznymi oraz ich Przedstawicieli - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (interes prawny Administratora, przejawiający się w konieczności przetwarzania tych danych, pojawiających się np. w treści opiniowanych na zlecenie Klienta umów, w celu należytego świadczenia pomocy prawnej);

4) W odniesieniu do danych Dłużników lub Wierzycieli Klientów, będących osobami fizycznymi oraz ich Przedstawicieli, jak również świadków, stron oraz innych uczestników postępowań sądowych i administracyjnych, prowadzonych na zlecenie Klienta - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych (interes prawny Administratora, przejawiający się w konieczności przetwarzania tych danych w celu należytego świadczenia Klientom pomocy prawnej, polegającej na dochodzeniu przysługujących im roszczeń lub obronie przed roszczeniami);

5) W odniesieniu do danych Usługodawców Administratora, będących osobami fizycznymi - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (nawiązywanie i wykonywanie umowy obejmującej świadczenie usług);

6) W odniesieniu do danych Przedstawicieli Usługodawców Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interes prawny Administratora, przejawiający się w konieczności kontaktu z kadrą Usługodawców Administratora);

7) W odniesieniu do danych osób rekrutowanych do zespołu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona na etapie rekrutacji).


5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Administrator, członkowie zespołu Administratora (pracownicy, zleceniobiorcy, współpracownicy, praktykanci), podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie księgowości i IT, a także sądy i inne organy, jeśli taka konieczność wynika z umowy o świadczenie pomocy prawnej.


6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

1) W odniesieniu do danych, które są przetwarzane przez Administratora w związku ze świadczeniem pomocy prawnej (dane Klientów, ich Przedstawicieli, Kontrahentów Klientów oraz ich Przedstawicieli, Dłużników lub Wierzycieli Klientów, świadków, stron oraz innych uczestników postępowań sądowych i administracyjnych) - Do upływu terminów przetwarzania na potrzeby rachunkowe-sprawozdawcze Administratora (5 lat od wykonania usługi prawnej lub rozwiązania/wygaśnięcia umowy z Klientem, upływ terminu z końcem roku podatkowego). Nie krócej jednak niż ostateczne przedawnienie roszczeń Administratora względem Klienta / Klienta względem Administratora z tytułu świadczenia pomocy prawnej - z możliwością przedłużenia w przypadku skierowania roszczeń przez Administratora / Klienta (do czasu zakończenia sporu). W przypadku danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym - 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się to postępowanie (art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o radcach prawnych);

2) W odniesieniu do danych Usługodawców Administratora oraz ich Przedstawicieli - Do upływu terminów przetwarzania na potrzeby rachunkowe-sprawozdawcze Administratora (5 lat od rozwiązania/wygaśnięcia umowy z Usługodawcą, upływ terminu z końcem roku podatkowego). Nie krócej jednak niż ostateczne przedawnienie roszczeń Administratora względem Usługodawcy / Usługodawcy względem Administratora z tytułu realizacji umowy z Usługodawcą - z możliwością przedłużenia w przypadku skierowania roszczeń przez Administratora / Usługodawcę (do czasu zakończenia sporu);

3) W odniesieniu do danych osób rekrutowanych do zespołu Administratora – Do momentu wycofania przez kandydata zgody na przetwarzanie jego danych (z uwagi na możliwość włączenia kandydata w kolejny proces rekrutacji Administratora) lub wcześniejszego podjęcia przez Administratora decyzji o usunięciu danych.


7. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyłączeniem danych przetwarzanych na podstawie zgody);

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

8) Odnośnie osób rekrutowanych do zespołu Administratora - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).


8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.